ประกาศ!!! เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4 ห&องเรียนปกติ
ประจำป การศึกษา 2562

………………………………………………………………………………………………………

เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ดังต่อไปนี้

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1.1 จำนวนที่รับเข้าเรียน 

รับ 11 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน จำนวน 440 คน โดยรับสมัครจากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในเขต 5 ตำบลของอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ตำบลแวง ตำบลสระนกแก้ว ตำบลโพธิ์ทอง ตำบลนาอุดม และตำบลอุ่มเม่า และนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และต่างจังหวัดทั่วประเทศ

1.2 คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
(2) เป็ นโสด และอายุไม่เกิน 15 ปี

1.3 หลักฐานการสมัคร

(1) ใบสมัครของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง)
(3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (ใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7)
(4) รูปถ่ายนักเรียน (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
(5) คะแนน O-NET พิมพ์จากเว็บ สทศ. (ยื่นในวันรับสมัคร)

1.4 วิธีการคัดเลือก

(1) พิจารณาจากผลการสอบ โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 70 และ ผลสอบ O-NET ร้อยละ 30 และประกาศบัญชีผู้สอบผ่านเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย จำนวน 450 คน ข้อสอบจะออกในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 รายวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
(2) พิจารณาจากนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก แต่มีความสามารถพิเศษ และเป็ นนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษตามประกาศ สพฐ. ไม่เกินร้อยละ 10 ของแผนการรับนักเรียน

1.5 หลักฐานการมอบตัว เมื่อผ่านการคัดเลือก

(1) ใบมอบตัวของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน บิดา มารดา พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง)
(3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ใบปพ.1 เท่านั้น)
(4) รูปถ่ายนักเรียน (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

1.6 วันและเวลาการรับสมัคร

  • รับสมัคร – วันที่ 22-27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562) ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
  • สอบคัดเลือก – วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป (ไม่มีการจับฉลาก) ณ อาคาร 4 -5 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
  • ประกาศผล – วันที่ 7 เมษายน 2562 ป้ายข้างห้องวิชาการ และเว็บโรงเรียน
  • รายงานตัว – วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องวิชาการ
  • มอบตัว – วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมเทาทอง

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.1 จำนวนที่รับเข้าเรียน

รับ 9 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน จำนวน 360 คน โดยรับสมัครจากนักเรียนที่จบจากโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยละ 80 และรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ ร้อยละ 20 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ม.1 และ ม.2) ไม่ต่ำกว่า 2.00 มีความประพฤติดี มีผลสอบ O-NET

2.2 คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
(2) เป็ นโสด และอายุไม่เกิน 18 ปี
(3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลสอบ O-NET

2.3 หลักฐานการสมัคร

(1) ใบสมัครของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง)
(3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7) ถ้าเป็ น ปพ.7 ให้ระบุรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนด้วย
(4) รูปถ่ายนักเรียน (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
(5) คะแนน O-NET พิมพ์จากเว็บ สทศ. (ยื่นในวันรับสมัคร)

2.4 วิธีการคัดเลือก

(1) พิจารณาจากผลการสอบ โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 70 และ ผลสอบ O-NET ร้อยละ 30 แล้วประกาศบัญชีผู้สอบผ่านเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย จำนวน 380 คน เป็ นแผนวิทย์-คณิต 280 คน แผนภาษาสังคม จำนวน 80 คน ข้อสอบจะออกในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 5 รายวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
(2) พิจารณาจากนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก แต่มีความสามารถพิเศษ และเป็ นนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษตามประกาศ สพฐ. ไม่เกินร้อยละ 10 ของแผนการรับนักเรียน

2.5 หลักฐานการมอบตัว เมื่อสอบผ่านการคัดเลือก

(1) ใบมอบตัวของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน บิดา มารดา พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง)
(3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (ใบ ปพ.1 เท่านั้น)
(4) รูปถ่ายนักเรียน (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

2.6 กำหนดการรับสมัคร

  • รับสมัคร – วันที่ 22-27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562) ณ หอประชุมไทรทอง
  • สอบคัดเลือก – วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ อาคาร 4,5 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
  • ประกาศผล – วันที่ 6 เมษายน 2562 ป้ายข้างห้องวิชาการ
  • รายงานตัว – วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องวิชาการ
  • มอบตัว – วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมเทาทอง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

( นายเทิดทูน สุจารี )

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]