ประกาศ!! ผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (2nd PATWIT Science Test)

ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
เรื่อง ผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
(2nd PATWIT Science Test)
………………………………………………………………………………………………………

              ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้จัดโครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 หรือ PATWIT Science Test ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้น ในการนี้โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาจึงขอประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึง 10 ในระดับชั้น ม.1 – ม. 6 ดังรายละเอียด แนบท้ายนี้ เพื่อรับรางวัลในการสอบครั้งนี้ แบ่งรางวัลแต่ละระดับชั้นเป็นดังนี้
อันดับที่ 1 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
อันดับที่ 2 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
อันดับที่ 3 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
อันดับที่ 4–10 200 บาทพร้อมเกียรติบัตร
โดยนักเรียนที่ได้ลำดับคะแนนที่ 1 – 10 โรงเรียนจะจัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.10 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562
(นายเทิดทูน สุจารี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

ดาวน์โหลด

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]