ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) เข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2562
………………………………………………………

            ด้วยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับเข้าศึกษา 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน

    1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
        (1)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561
        (2)  เป็นโสด และอายุไม่เกิน 15 ปี
        (3)  มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 เกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.00
     1.2  หลักฐานการสมัคร
        (1)  ใบสมัครนักเรียนของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
        (2)  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ฉบับถ่ายเอกสาร 1ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        (3)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือใบ ปพ.1 ของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
        (4)  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
        (5)  เงินค่าสมัคร 100 บาท
  1.3 วัน เวลา การรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศ รายงานตัว และมอบตัว
         (1) รับสมัคร                 ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ห้องรีซอส อาคาร 4 ชั้น 1
        (2) สอบคัดเลือก            วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. อาคาร 4

        (3) ประกาศผล              วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ป้ายข้างห้องวิชาการและ Web site : www.patwit.ac.th
        (4) รายงานตัวและมอบตัว วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องรีซอส อาคาร 4 ชั้น 1
1.4 วิธีการรับนักเรียน
ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 3 รายวิชา ดังต่อไปนี้
        -วิชาคณิตศาสตร์     40 คะแนน
        -วิชาวิทยาศาสตร์    40 คะแนน
        -วิชาภาษาอังกฤษ    20 คะแนน
1.5  ผลการคัดเลือก พิจารณาจากคะแนนรวมเรียงตามลำดับ หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อน หากยังเท่ากันอีกจะพิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ
1.6 หลักฐานการมอบตัว เมื่อสอบผ่านการคัดเลือก
         (1)  ใบมอบตัวโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
        (2)  สำเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน บิดา มารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
        (3)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ใบ ปพ. 1 เท่านั้น)
        (4)  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
        (5)  ค่าบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ  10,000 บาท และค่าบำรุงการศึกษาปกติประมาณ 2,000 บาท
1.7 การจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษภาคเรียนละ 10,000 บาท และค่าบำรุงการศึกษาปกติภาคเรียนละประมาณ 2,000 บาท
1.8 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ห้องวิชาการ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โทร 081-974-8468

หมายเหตุ หากผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดในข้อ 1.3 (4) ถือว่าสละสิทธิ์
โรงเรียนจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 รับเข้าศึกษา 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน

2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
        (1)  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561
        (2)  เป็นโสด และอายุไม่เกิน 18 ปี
        (3)  มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 เกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.00
2.2  หลักฐานการสมัคร
        (1)  ใบสมัครนักเรียนของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
        (2)  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ฉบับถ่ายเอกสาร 1ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        (3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าหรือใบ ปพ.1 ของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
        (4) รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
        (5) เงินค่าสมัคร 100 บาท
2.3 วัน เวลา การรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศ รายงานตัว และมอบตัว
        (1) รับสมัคร                    ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ห้อง TOT อาคาร 1 ชั้น 1
        (2) สอบคัดเลือก            วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. อาคาร 4
        (3) ประกาศผล               วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ป้ายข้างห้องวิชาการ และ Web site : www.patwit.ac.th
        (4) รายงานตัวและมอบตัว วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง TOT อาคาร 1 ชั้น 1 
2.4 วิธีการรับนักเรียน
ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 5 รายวิชา ดังต่อไปนี้
        -วิชาคณิตศาสตร์      30 คะแนน
        -วิชาวิทยาศาสตร์     30 คะแนน
        -วิชาภาษาอังกฤษ     20 คะแนน
        -วิชาภาษาไทย         10 คะแนน
        -วิชาสังคมศึกษา       10 คะแนน
2.5  ผลการคัดเลือก
พิจารณาจากคะแนนรวมเรียงตามลำดับ หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อน หากยังเท่ากันอีกจะพิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามลำดับ
2.6 หลักฐานการมอบตัว เมื่อสอบผ่านการคัดเลือก
        (1)  ใบมอบตัวโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
        (2)  สำเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน บิดา มารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
        (3)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (ใบ ปพ. 1 เท่านั้น)
        (4)  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
        (5)  ค่าบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ 10,000 บาท และค่าบำรุงการศึกษาปกติประมาณ 2,000 บาท
2.7 การจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษภาคเรียนละ 10,000 บาท และค่าบำรุงการศึกษาปกติภาคเรียนละประมาณ 2,000 บาท
2.8 ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คัดเลือกจากนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 – 5 รายงานตัวและมอบตัว ในข้อ 2.3 (4) จะได้รับทุน ทุนละ 5,000 บาทครั้งเดียวแบบไม่ต่อเนื่อง
2.9 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ห้องวิชาการ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โทร 082-229-0589

หมายเหตุ หากผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดในข้อ 2.3 (4) ถือว่าสละสิทธิ์
โรงเรียนจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนต่อห้องเรียนความสามารถพิเศษ ขอรับเอกสารใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาตามวันเวลา และสถานที่ข้างต้น ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 043-571338 ,081-974-8468 ,082-229-0589 โทรสาร 043-571339 Web site : www.patwit.ac.th

ประกาศ  ณ วันที่  28  มกราคม 2562

(นายเทิดทูน  สุจารี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

ดาวโหลดเอกสาร

 

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]