การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

Read more

[ประกาศ] กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ประกาศโรงเรียนโพนทอง

Read more

ค่ายวิชาการบูรณาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

เมื่อวันที่ 13 ธันวา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งสำหรับครูผู้สอน

Read more

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (ไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ เวิร์ด 2010)

Read more

การสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ด่วนที่สุด :

Read more