ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์


เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

หลักฐานการมอบตัวเป็นนักเรียน


1)  ระเบียนผลการเรียน  (ปพ.1 เท่านั้น)  ฉบับจริงและถ่ายสำเนา
2) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
3) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
4) สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
5) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง กรณีไม่อาศัยอยู่กับบิดามารดา
6) รูปถ่ายนักเรียนปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว 2 แผ่น

มาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในวันมอบตัว

  1. ครูู/นักเรียน/ผู้ปกครองทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
  2. ผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียนหรืออาคาร
  3. รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
  4. ล้างมือด้วยเจล/สบู่ ตามจุดบริการ
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ชั้นสมัครออนไลน์สอบคัดเลือกประกาศผลมอบตัวปฐมนิเทศ
ม.13-12 พฤษภาคม 25636 มิถุนายน 256310 มิถุนายน 256313 มิถุนายน 256325 มิถุนายน 2563
ม.43-12 พฤษภาคม 25637 มิถุนายน 256311 มิถุนายน 256314 มิถุนายน 256326 มิถุนายน 2563