ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์


เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ปิดรับสมัครแล้ว <<ข้อปฏิบัติในวันสอบคัดเลือก>>


1.วิชาที่สอบได้แก่ คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาไทย/สังคมศึกษา/ภาษาอังกฤษ(คะแนนร้อยละ 70 ของผลสอบ)
2.ให้นำใบรายงายผล O-NET (พิมพ์จากเว็บ สทศ)ไปมอบให้ครูคุมสอบในวันสอบ(คะแนนร้อยละ 30 ของผลสอบ)
3.ให้นำบัตรแสดงตนเพื่อเข้าสอบไปด้วย เช่น บัตรประชาชน
4.เริ่มสอบเวลา 09.00-12.00 นั่งสอบตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

มาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในวันสอบคัดเลือก

  1. ครูู/นักเรียน/ผู้ปกครองทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
  2. ผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียนหรืออาคาร
  3. รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
  4. ล้างมือด้วยเจลก่อนขึ้นอาคาร
  5. นั่งสอบห้องละ 20 คน
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ชั้นสมัครออนไลน์สอบคัดเลือกประกาศผลมอบตัวปฐมนิเทศ
ม.13-12 พฤษภาคม 25636 มิถุนายน 256310 มิถุนายน 256313 มิถุนายน 256325 มิถุนายน 2563
ม.43-12 พฤษภาคม 25637 มิถุนายน 256311 มิถุนายน 256314 มิถุนายน 256326 มิถุนายน 2563